Colegiul Grigore Antipa

Bacau, Rumunia

 

   

Szkoła “Grigore Antipa” jest instytucją edukacyjną zarządzaną przez Inspektorat Szkolny w Bacau, który odgrywa nadrzędną rolę w edukacji i szkoleniu młodzieży w wieku 14-19 lat. Placówka powstała w 1960 r. i już po piętnastu latach na skutek zmian gospodarczych przekształciła się w gimnazjum o profilu chemicznym. Zmiany polityczne miały dramatyczne konsekwencje dla środowiska gospodarczego. Szkoła dostosowała się do nich, proponując nowe kierunki rozwoju, odpowiadające zapotrzebowaniu rzeczywistego rynku pracy.

Każdego roku do szkoły średniej uczęszcza około 1000 uczniów, którzy specjalizują się w czterech profilach zgodnie z wymogami rynku pracy na szczeblu regionalnym i lokalnym:
– zasoby naturalne i ochrona środowiska /
– przemysł spożywczy /
– usługi (turystyka) /
– elektronika i automatyka.

Duża liczba uczniów pochodzi z obszarów wiejskich (85%), z potrzebami społecznymi i finansowymi, z jednym lub obojgiem rodziców, którzy wyjechali do pracy za granicę. Niewielka liczba uczniów (5%) ma szczególne potrzeby edukacyjne: umysłowe, wizualne, fizyczne. W 2017 r. 129 uczniów opuściło szkołę bez dyplomu, niektórzy uczniowie wzięli udział w regionalnych Igrzyskach Olimpijskich: 14 z nich otrzymało nagrody i wyróżnienia na poziomie krajowym.

Szkoła posiada grupę nauczycieli dobrze przygotowanych do pełnienia swojego zawodu, którzy starają się zrekompensować społeczną niekorzystną sytuację uczniów należących do biednych rodzin, borykających się z problemem bezrobocia lub słabego wykształcenia. Szkoła “Grigore Antipa” ma 59 wykwalifikowanych nauczycieli, 55,07% z nich ma wykształcenie pierwszego stopnia, a 3 z nich ma doktorat. W placówce pracuje 1 bibliotekarz, 2 sekretarki, 2 księgowych, 2 informatyków, 2 kucharzy, 1 pedagog, 4 nauczycieli wspierających.

   

Główny budynek szkoły ma nowoczesny i funkcjonalny kształt litery „H” z 22 salami lekcyjnymi i 30 biurami administracyjnymi. Posiada internat i stołówkę, w której uczniowie jedzą i śpią. W innym budynku znajdują się laboratoria i pracownie warsztatowe, w których uczniowie korzystają ze specjalistycznego sprzętu. Siłownia i boisko sportowe to ciekawe miejsca, w których uczniowie uprawiają sport.

Szkoła „Grigore Antipa” chce być konkurencyjną placówką, uznaną przez lokalną społeczność, która oferuje swoim uczniom środowisko sprzyjające rozwojowi psychicznemu, zawodowemu i moralnemu oraz zapewnia im wejście na rynek pracy. Lekcje religii odbywają się z podziałem na grupy wyznaniowe, są wśród nich uczniowie prawosławni, katolicy, baptyści itp. Rozwojowi naszych uczniów sprzyja wolność wypowiedzi i wolność myśli.

Szkoła dąży do sprostania wyzwaniom XXI wieku: Jest skupiona na rozwoju kreatywności i innowacyjności, poszerzaniu umiejętności i doświadczeń oraz dzieleniu się wiedzą uzyskaną za pośrednictwem różnorodnych projektów. Uczniowie są zainteresowani interesują tematami związanymi z muzyką, teatrem, sportem. Pasjonują się technologią i pracują nad różnymi projektami w celu rozwoju umiejętności cyfrowych.

W placówce realizowane są projekty europejskie, które otrzymały dofinansowanie od Komisji Europejskiej: Comenius „W stronę zrównoważonej energii” (2004), „Natura et Handicaps sans frontiers” (2012), projekt Erasmus + „Make a Change and Listen to Ich Voice” (2015), „European Carbon Footprint Optimization”.